En skole blev til…

Horsens Landbrugsforening tog i 1930’erne initiativ til igangsætning af en række landbrugsfaglige kurser for egnens landboungdom. Undervisningen foregik over 10 eftermiddage, og tilslutningen var meget stor. Landbrugsforeningen indkaldte den 29. juli 1945 til stiftende generalforsamling i den selvejende institution Bygholm Landbrugsskole.

Krigen forsinkede byggeriet

Den nyvalgte bestyrelse var indstillet på, at etableringen af skolen skulle i gang hurtigst muligt. Krigens ødelæggelser kom imidlertid i vejen for dette – blandt andet indførte regeringen byggestop for alt ikke strengt nødvendigt byggeri. Institutionen Bygholm Landbrugsskole erhvervede et areal på 44,5 ha fra Horsens by i 1946. Det eneste man kunne få tilladelse til at opføre i første omgang, var en ladebygning, så avlen på jorden kunne bringes under tag. Ladebyggeriet blev gennemført i 1947.

På grund af efterkrigstidens ustabile samfundsforhold forløb der hele syv år, før man i juli 1954 fik tilladelse til at starte byggeriet. I de mellemliggende år havde bestyrer Kaj Petersen i forening med to medlemmer af forretningsudvalget drevet jorden som kvægløst landbrug og således medvirket til, at egenkapitalen var øget pænt, og den samlede kapital var vokset til ca. 650.000 kr.

De første elever på en halvfærdig skole

Efter 7 år med en ladebygning startede byggeriet af selve skolen i oktober 1954 og var projekteret til at stå færdigt i november 1956.

Man løb imidlertid ind i nye problemer: Streng vinter, inddragelse af materialebevillinger, strejke med videre. Alt dette medførte, at kun ca. halvdelen af skolen kunne stå færdig i november 1956, mens resten først var færdig i sommeren 1957.

Det lykkedes at indtegne 68 elever, som ankom til skolen den 4. november 1956, hvor de blev budt velkommen af skolens første forstander, Jeppe Kristensen. Den officielle indvielse af skolen fandt sted den 26. juli 1957, hvor skolens formand, gdr. Ejnar Østergaard, Strandholt, holdt tale for ca. 1200 fremmødte.

Først elever, så dyr

Efter skolebyggeriet var gennemført, blev den oprindelige ladebygning i landbruget suppleret med ko- og svinestalde i 1958/59. Bygninger blev fyldt med dyr, og i 1960 indrettedes sostald på loftet over slagtesvinene og dermed blev landbruget selvforsynende med pattegrise.

Skolen er moderniseret

Siden byggerierne i 1950’erne er Bygholm Landbrugsskole løbende blevet udvidet og moderniseret, så skolen i dag har undervisningsfaciliteter til ca. 220 elever hvoraf ca. 180 kan tilbydes værelser i et moderne kostskolemiljø med et rigt udbud af fritidsaktiviteter.

I elevernes skoleperiode foregår staldpraktikken hos 10 af egnens kvæg- og svineproducenter, da skolens egne kvægstalde er udlejet til kviehotel og 176 hektar af skolens samlede areal på 200 hektar er bortforpagtet.

Landbrugsskole & Kursuscenter